top of page

HUSORDEN for musikforeningen vesterbro

DECEMBER 2021

 

Generel brug af øvelokalerne: 
Alle MUVEs øvelokaler er indrettet som baggearslokaler, hvor man som band (mindst 3 personer) har ret til to faste ugentlige øvetider á tre timer. Derudover kan man som band booke eventuelle ledige tider via MUVE’s online bookingsystem på muve.halbooking.dk.


Solister og duoer har ret til 3 x 2 timer faste øvetider om ugen mellem kl. 8 og 15. 
MUVE’s lokaler må kun bruges som øvelokaler.


I øvelokalerne er det ikke tilladt at opmagasinere instrumenter/udstyr, og den daglige leder kan til enhver tid pålægge medlemmer at fjerne udstyr.


Øvelokalerne skal bruges regelmæssigt, og den daglig leder kan til enhver tid fratage inaktive bands og solister deres faste lokalerettigheder.


Lokalerne må ikke benyttes til undervisning eller andre erhvervsmæssige formål.
Der må ikke hænges noget op i foreningens lokaler (fx plakater), såvel som der ikke må males eller på anden måde dekoreres i øvelokalerne.


Medlemmer kan til enhver tid blive pålagt erstatningskrav ved uforsvarlig brug af foreningens gear, forkert brug af adgangssystemet, skade på øvelokalet og de omkringliggende lokaler og tilhørende inventar.


Adgangen til foreningens lokaler er personlig og må ikke udlånes. Det er ikke tilladt at udlåne eller udleje lokalerne til udefrakommende musikere, venner eller medlemmer fra andre af foreningens øvelokaler. 


Det er tilladt at medbringe gæstemusikere til øvesessions/auditions m.v., når man benytter MUVE’s gæsteordning, hvor gæsten bidrager til foreningen ved at overføre 25 kr. via MUVE’s Mobile Pay.


Gæster må ikke have fast rutinemæssig adgang i MUVE. Hvis man indgår som fast medlem i et band, så skal man indmeldes i MUVE.


Der må øves 24 timer i døgnet, og der er åben alle årets dage. Hvis der er en midlertidig nedlukning, så vil dette blive meddelt via MUVE’s forskellige kommunikationskanaler såsom mail, Facebook og opslag i fællesarealer og lokalerne.


Under øvning:
Hoveddøren skal altid været lukket. Vinduer og yderdøre må ikke åbnes, og alle døre ind til øvelokalet skal være lukket. Alle medlemmer har ansvaret for, at huset er aflukket korrekt, når øvelokalet forlades.


Medlemmer må ikke benytte MUVE’s lokaler under uansvarlig påvirkning af alkohol og/eller andre stoffer.


Der må ikke ændres eller pilles ved lokalernes faste installationer. 
Der må ikke opbevares gear imellem dobbeltdørene pga. brandsikkerhed. Ligeledes må branddørene ikke spærres med instrumenter og udstyr.

 

Rygning:
Rygning i MUVE’s lokaler er strengt forbudt. Rygere henvises til udearealet. Cigaretskod må ikke smides på jorden, men skal i de opsatte askebægre.

 

Udstyr:
Det er strengt forbudt at benytte andre medlemmers udstyr uden forudgående aftale, og overtrædelse medfører bortvisning.


Kun foreningens eget udstyr er forsikret. Bands er selv ansvarlige for at få forsikret deres udstyr og skal ligeledes selv dække alle forsikringsudgifter.


Følgende regler gælder for brug af foreningens udstyr: 
Det er tilladt at omrokere på udstyr under øvning, så længe alt udstyr stilles på plads efter endt øvning. Sanganlæg (højttalere, mikser og forstærker) må ikke omrokeres. Intet udstyr må på noget tidspunkt fjernes fra MUVE’s øvelokaler. Tyveri vil straks blive meldt til politiet. Foreningens udstyr skal behandles, som var det dit eget. Spørg den daglige leder, hvis du er i tvivl om, hvordan udstyret virker.


Fejl og mangler på foreningens udstyr skal øjeblikkeligt rapporteres til den daglige ledelse.


Alt udstyr skal slukkes, når lokalet forlades. Egne instrumenter og eget udstyr skal fjernes efter end øvning (anbringes evt. i lokalets tilhørende depot.)


Privat udstyr, der har været i et MUVE øvelokale, inden det blev omlagt til baggearslokaler, er omfattet af en undtagelse. Så længe det pågældende medlem stadig er medlem af MUVE, kan velkommende have sit private gear i MUVE. Dog skal det pågældende medlem være indstillet på at rette sig efter den daglige ledelse, hvis det besluttes at omrokere på det private gear.
 

Depoter
I MUVE’s depoter har medlemmerne mulighed for at opbevare instrumenter, der benyttes, når man øver i MUVE.


Det er ikke tilladt at opmagasinere udstyr i MUVE. Hvis det bemærkes af den daglige ledelse, at noget udstyr har stået i længere tid, så vil man blive kontaktet og bedt om at fjerne det pågældende udstyr.


Det er ikke tilladt at opbevare forstærkere, opbevaringskasser, trommer og andet trommegear, merchandise/plakater eller andet ikke relevant materiale. 
 

Oprydning og rengøring:
Skrald, flasker, ørepropper, pizzaæsker m.v. skal til enhver tid fjernes, når lokalerne forlades. Brug de opstillede affaldsstativer til skrald. Pant kan smides i de dertil opstillede pantsække.
Løst grej såsom kabler, pedaler, trommestikker m.v. skal efter endt øvning fjernes fra gulvarealet, så det ikke er til gene for de næste brugere af lokalet.


Foreningens fællesrum skal efterlades i opryddet og pæn stand. Omrokeres der på møbler, skal disse stilles på plads efter brug og alt affald smides i de opstillede affaldsstativer.
 

Medlemstyper:
A-Medlem: Som A-medlem har man adgang til et øvelokale. Man har desuden adgang til koncerter, bandudveksling, kurser, workshops, foreningsfester og lign.


C-Medlem: Som C-medlem har man ikke adgang til et øvelokale, men man kan benytte de andre tilbud, som foreningen tilbyder på lige fod med A-medlemmer.


For alle medlemstyper gælder, at man har stemmeret ved foreningens generalforsamling. 
 

Eksklusion:
Den dagligeleder har til enhver tid ret til at bortvise medlemmer eller bands, hvis foreningens husorden ikke overholdes. Ligeledes kan anden uhensigtsmæssig adfærd føre til bortvisning. Den daglige leder kan bortvise medlemmer med øjeblikkeligt varsel.


Ethvert brud på foreningens regler (husorden, vedtægter, adgangssystem m.v.) blandt andre medlemmer skal øjeblikkeligt meddeles til daglig leder. Manglende kontingentindbetaling kan medføre udmeldelse af MUVE. Hvis kontingentindbetaling udebliver to gange i træk, udsender MUVE en restanceopkrævning. Overskrides denne betalingsfrist med mere end en uge, kan den daglige leder vælge at udmelde medlemmet af MUVE.


Øver personer fast med et band uden at være medlem af MUVE, er dette eksklusionsgrundlag for HELE bandet.


Der ses bort fra øvesessions/auditions.


Hvis et bortvist medlem ønsker at klage, kan vedkommende skriftligt fremlægge sin sag for bestyrelsen. Så vil det blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde som en eksklusionssag i henhold til §4 i MUVE’s vedtægter.
 

Indmeldelse:
Indmeldelse i MUVE sker efter aftale med den daglige ledelse. Indbetaling af depositum sker via bankoverførsel ved indmeldelse.

 

Betaling af kontingenter sker ved tilmeldelse til MUVE opkrævningsaftaler. Udgifter til dette kan tillægges som et gebyr til det månedlige kontingent.
 

Udmeldelse: 
Udmeldelse af MUVE sker ved at sende udfylde webformularen på www.muve.dk. 

 

Opsigelse:
Kontingentet betales for indeværende måned plus en måned fra opsigelsestidspunktet. 
Denne husorden er gældende for samtlige medlemmer af MUVE!

 

bottom of page